Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Dokümanı, Kurum İnternet Sayfasında Yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda yer alan kişisel veri, kişisel verilerin işlenmesinde temel ilkeler, kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ilgili kişilerin hakları, veri sorumlusuna başvuru, Kurula…

17/5/2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Mevzuat Değişiklikleri

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği” ve değişiklik yapılmış olan “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” 17/5/2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanmıştır.  Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Kaynak Lİnk

VERBİS’e Kayıtla İlgili Olarak Veri Sorumlularına Yardımcı Olmak Üzere “SORULARLA VERBİS” Hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kaydolmak zorundadır. Bu kapsamda, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında veri sorumlularına rehberlik edilmesi ve bu konudaki bazı sorulara Kurumumuzca verilmiş olan cevapların görüntülenebilmesi amacıyla “Sorularla VERBİS” dosyası hazırlanmış…

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yeni Yayınlanan Kararları

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yeni Yayınlanan Kararları 18Şub2019 “Sağlık verilerini Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan işleme şartlarından birine dayanmadan üçüncü bir kişiye aktaran veri sorumlusu hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/12/2018 Tarihli ve 2018/143 Sayılı Kararı 18Şub2019 “Kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önleme” yükümlülüğünü yerine getiremeyen veri sorumlusu hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26/07/2018…

KVKK Bilgi Danışma Hattı (ALO 198 Veri Koruma) Kişisel Verileri Koruma Kurumu Bünyesinde Hizmet Vermeye Başladı

6698 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun faaliyete başlamasıyla birlikte gerekli ikincil mevzuat düzenlemelerinin tamamlanması, veri sorumlularına yardımcı olmak üzere çeşitli rehber ve broşürlerin hazırlanarak Kurumun internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşılması akabinde Kurumumuzca birçok ilde seminer ve toplantılar düzenlenerek 6698 sayılı Kanunu ve Kurumumuzu tanıtmak ve toplumda farkındalığı…

Naklen Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Alımı İlanı

Naklen Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Alımı İlanı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesinde, “GEÇİCİ MADDE 2- (1) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, hukuk ve işletme fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar, bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim…

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 6698 Sayılı Kanunun 16 ncı Maddesine Göre Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İstisna Getirilen Veri Sorumluları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi 2 nci fıkrası uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne getirilmiş olan istisnalar ve ilgili Kurul Kararının sayı ve tarihleriyle Resmi Gazetede yayım tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Yeni Karar Özetleri

Bir Gerçek Kişinin Adının Geçtiği Köşe Yazısının Silinmesi Talebi Bir gerçek kişinin adının geçtiği bir gazetedeki köşe yazısının, kişinin hala kamuyu ilgilendiren bir konumda olduğu hususu da dikkate alınarak, ifade özgürlüğünün bir yansıması olan basın özgürlüğünün kapsamında olduğu değerlendirildiğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi uyarınca, ilgili…

Yurtdışına Veri Aktarımında Veri Sorumlularınca Hazırlanacak Taahhütnamede Yer Alacak Asgari Unsurlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında, yurtdışına veri aktarımında veri sorumlularınca hazırlanacak taahhütnamede yer alacak asgari unsurlar. Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım Kaynak Link